Regulamin

Regulamin

Strony internetowej www.olaskwirut.pl

Regulamin

Strony internetowej www.olaskwirut.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.olaskwirut.pl/sklep, numer telefonu do kontaktu +48511651912.
 4. Dietetyk Aleksandra Skwirut Dietetyka
 5. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu poprzez komunikator internetowy.
 6. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Standardowy system operacyjny,
  3. Standardowa przeglądarka internetowa,
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia nie jest możliwe bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@olaskwirut.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności przelewy24, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. W przypadku konsultacji dietetycznej- umowa o świadczenie usług.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5 

Konsultacje dietetyczne 

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji Online: Klient umawia się na konsultację dietetyczną poprzez link do portalu naffy.
 2. Klient otrzymuje na podany adres mailowy link do spotkania na komunikatorze naffy.
 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.  
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
 4. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim 
 7. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyka jest zaakceptowanie Regulaminu. 

§ 6

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności na konto bankowe nr: 28 1050 1836 1000 0097 4334 7685
 3. W przypadku planu dietetycznego, zostanie on dostarczony po wypełnieniu „Formularza informacyjnego”, który wypełnia Klient.
 4. Dieta zostanie wysyłana Klientowi do 14 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji lub od odesłania kwestionariusza żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku).

§ 7

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8. 

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka. 
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji. 
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. 

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://olaskwirut.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
 5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.11.2023 r.

§ 14 Zastrzeżenie prawne dotyczące zdrowia. 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.olaskwirut.pl nie są poradą dietetyczną w jakiejkolwiek indywidualnej sprawie. Treści na niej zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji i nie zastępują indywidualnej porady ze specjalistami w dziedzinie zdrowia. 

Poradnia Dietetyczna Aleksandra Skwirut Dietetyka zaleca zasięgnięcie porady medycznej przed wdrożeniem przepisów, planów posiłków, porad zdrowotnych oraz innych treści i informacji zawartych w Witrynie. 

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga użytkownik rozumie, że:

 • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
 • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
 • nie stanowi porady dietetycznej, medycznej, diagnozy lub leczenia,
 • nie buduje stosunku klient – dietetyk.

Korzystając z Witryny użytkownik zgadza się podjąć własne środki ostrożności podczas wdrażania informacji i przepisów opublikowanych w Witrynie. Osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży, osoby z alergiami pokarmowymi, przewlekłymi chorobami oraz osoby z jakimkolwiek schorzeniem są szczególnie ostrzegane, aby zasięgnęły profesjonalnej porady medycznej przed zastosowaniem któregokolwiek z informacji opublikowanej w Witrynie w tym planów posiłków, porad zdrowotnych oraz innych treści.

Wszelkie treści zawarte na stronie www.olaskwirut.pl mogą zostać wykorzystane jedynie w celu niekomercyjnego użytku prywatnego. 

REGULAMIN NEWSLETTERA

Zanim zapiszesz się na Newsletter, zachęcam do zapoznania się z zasadami i warunkami zawierania umowy o przekaz danych osobowych w zamian za otrzymywanie bezpłatnych treści cyfrowych w postaci wiadomości mailowych lub bezpłatnych materiałów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Strony jest Aleksandra Skwirut Dietetyka

2. Kontakt: e-mail: psychodietetyka@olaskwirut.pl

3. Za pośrednictwem Strony olaskwirut.pl  oraz jego podstron, świadczone są usługielektroniczne, w tym Newsletter oraz możliwe jest zawarcie umowy o dostarczenie treścicyfrowych (lead magnet), w ramach której dochodzi do płatności danymi osobowymi.

4. Regulamin ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Aleksandra Skwirut

Materiał lub Darmowy materiały – treści cyfrowe udostępniane Konsumentowi przez

Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera. Darmowym

materiałem może być w szczególności poradnik e-book w formacie pdf.

Formularz – interaktywny formularz służący do zapisu na Newsletter i uzyskania Materiałów.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Użytkownikiem.

Newsletter – wiadomości e-mail stanowiące treści cyfrowe, zawierające informacje o produktach, usługach, nowościach i promocjach oferowanych przez Administratora wysyłane na adres poczty mailowej Konsumenta.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest również Użytkownikiem.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady i warunki zawierania umowy o

dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem olaskwiut.pl oraz z podstronami w

obrębie wskazanej domeny.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe

wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub usługi

cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z

Administratorem umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów

technicznych, tj.:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google

Chrome; Safari; lub Microsoft Edge;

d) dostęp do standardowej, aktualnej przeglądarki internetowej z włączoną możliwością

zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową Treści cyfrowej,

jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami

technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały

przed zawarciem umowy.

IV. ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁU

1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o

dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów, za które Użytkownik nie

ponosi opłaty.

2. W celu skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych Użytkownik

wypełnia Formularz zapisując się tym samym na listę subskrybentów prowadzonych

przez Administratora. Użytkownik podaje swoje dane osobowe wskazane w Formularzu,

tj.: imię (opcjonalnie) i adres e-mail oraz akceptuje politykę prywatności i Regulamin

poprzez zaznaczenie checkboxa.

3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera poprzez

wypełnienie Formularza zapisu, może dokonać zakupu materiału oferowanego w ramach

zapisu na Newsletter w cenie wskazanej przez Administratora. W tym celu Użytkownik

winien skontaktować się z Administratorem wysyłając do niego wiadomość mailową.

4. Po wypełnieniu Formularza zapisu Użytkownik otrzymuje na podany adres mailowy

wiadomość z linkiem do potwierdzenia zapisu (double opt in). Brak potwierdzenia zapisu

skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Darmowego materiału oraz wiadomości e-

mail wysyłanych przez Administratora.

5. Potwierdzenie zapisu na Newsletter oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści

cyfrowej.

6. Administrator dostarcza Treść cyfrową w postaci Darmowego materiału niezwłocznie po

zawarciu umowy, chyba że na stronie zapisu wskazano inaczej. Treść cyfrową uważa się

za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie

dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione

konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał

samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej

dostęp.

7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.

8. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.

V. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Newslettera, w tym Darmowe materiały

stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej, co Użytkownik akceptuje poprzez

akceptację Regulaminu.

2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bez prawa

do udzielania sublicencji na korzystanie z Darmowych materiałów.

3. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Darmowych materiałów

jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach

eksploatacji:

a) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe

przetwarzanie,

b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz

docx.,

c) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym

w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

4. Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania umowy o udostępnienie

Darmowych materiałów. Po wypisaniu się z listy subskrybentów prowadzonej przez

Administratora, Użytkownik traci prawo do dostępu i korzystania z Darmowych

materiałów udostępnianych przez Administratora w ramach umowy.

5. Zakazane są wszelkie działania, które zmierzają do naruszenie praw Administratora, w

szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub

rozpowszechnianie Darmowych materiałów bez zgody Administratora lub innych

podmiotów uprawnionych

6. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Darmowych materiałów lub jakichkolwiek innych Treści

cyfrowych udostępnionych przez Administratora w ramach Newslettera stanowi

naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez

anulowanie subskrypcji poprzez użycie linku „Tutaj możesz wypisać się z newslettera

Aleksandra Skwirut Dietetyka lub analogicznie brzmiącego, znajdującego się w treści każdej wiadomości

Newslettera lub wysyłając mail na adres: psychodietetyka@olaskwirut.pl

2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o

dostarczenie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania

przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana

Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania

Newslettera.

VII. REKLAMACJE

1. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci

Darmowych materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi.

Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie

od odstąpienia od umowy klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w

treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do

Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta w zakresie

odpowiedzialności za zgodność Darmowych materiałów z umową znajdują zastosowanie

przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4. Darmowe materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują

indywidualnej porady.

5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Darmowy materiał zgodne z

umową. Zgodność z umową ocenia się w świetle przepisów ustawy o prawach

konsumenta.

6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Darmowych materiałów z

umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Domniemywa się, że brak zgodności, który ujawnił się przed upływem roku od chwili

dostarczenia Darmowych materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.

7. W przypadku, gdy Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może żądać

doprowadzenia do ich zgodności z umową.

8. Jeżeli Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może złożyć

oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga

nadmiernych kosztów,

b) Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,

brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator

próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,

c) brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od

umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7

Regulaminu,

d) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi

on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta.

9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument może złożyć reklamację za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

11. Uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w niniejszym paragrafie przysługują również

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z

zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną

określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o

rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej

http://polubowne.uokik.gov.pl

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie usług.

IX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest dobrowolne, ale

niezbędne dla zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) wysyłki wiadomości e-mail na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) analizy statystyk związanych z wysyłką Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

RODO;

e) marketingu własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z

umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze

strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań

związanych z Newsletterem.

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim na

podstawie zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują

następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem

przeze mnie danych osobowych.

7. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych

osobowych oraz plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Z treścią Polityki

prywatności możesz się zapoznać klikając w link: https://olaskwirut.pl/polityka-prywatnosci/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem

polskim.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w

części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Administrator i Użytkownik

zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc

prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny

właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności

gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do

Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których

właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść

Regulaminu, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub

formy świadczonych usług elektronicznych, ochroną Strony przed oszustwami, złośliwym

oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla

cyberbezpieczeństwa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień

Regulaminu.

5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu,

znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

6. O zmianach Regulaminu Administrator informuje publikując treść na Stronie oraz za

pośrednictwem Newslettera.

Regulamin w niniejszym brzmieniu (wersja 1) obowiązuje od dnia 7.11.2023 r.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu